QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỘT SỐ THỦ TỤC TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG